Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Діалектика: її сутність та основні історичні форми Дата: 18 Май 2011 г.Діалектика – особливий напрямок філ. мислення, яка має ряд різновидів, яка надає фундаментальності знанню протилежностей, протиріччя, ідеям руху, мінливості, еволюції і розвитку. Тези Д. – Світ не можна описати, не спираючись на мову антитез. Існує спокій і рух. В процесі антиноомії розвиваються, переходять одна в одну. Діалектика є сучасною загальною теорією розвитку всього сутнього, яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. Діалектика поширюється на всю навколишню дійсність і є теоретичним відображенням розвитку як "духу", так і матерії, свідомості, пізнання.

Діалектика як філософська теорія розвитку спирається на такі фундаментальні поняття як зв'язок, взаємодія, відношення.

Закони діалектики - загальні, універсальні закони, основні з них: закон взаємного переходу кількісних змін у якісні, закон єдності і боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення. Вони  називаються основними, універсальними законами діалектики тому, що: по-перше, притаманні усім сферам дійсності, тобто діють у природі, суспільстві, пізнанні, по-друге, розкривають глибинні основи руху та розвитку, а саме: його джерело, механізм переходу від старого до нового, зв'язки нового із старим, того, що заперечує, з тим, що заперечується.

Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні конкретизується через ряд категорій (якість, кількість, властивість, міра, стрибок). Даний закон розкриває внутрішній механізм переходу до нової якості у будь-якій сфері об'єктивної дійсності, відповідаючи на запитання, як, яким чином відбувається розвиток, рух і зміна всього сутнього.

Закон єдності і боротьби протилежностей відображає важливу, фундаментальну особливість об'єктивної дійсності, котра полягає у тому, що всі предмети і явища, процеси мають суперечливі моменти тенденції, сторони, борються і взаємодіють між собою. Взаємодія протилежностей є вираженням самої суперечності, а суперечність є внутрішнім збуджувачем, імпульсом, джерелом будь-якого руху і розвитку. Суперечлива взаємодія між протилежностями є загальною причиною, котра обумовлює саморух, саморозвиток матеріальних об'єктів. Суперечності притаманні усім процесам розвитку.

Закон заперечення заперечення відображає об'єктивний закономірний зв'язок, спадкоємність між тим, що заперечується і тим, що заперечує. Закон заперечення заперечення - це закон великого масштабу, він виявляється в повному обсязі лише в тому разі, коли відбувається повний цикл розвитку (наприклад, зерно - стебло - нові зерна), коли мають місце три ступені в процесі розвитку (Гегелівська "тріада": теза - антитеза - синтез) або заперечення заперечення. Цей закон дає теоретичне уявлення про поступальний характер розвитку. До цього часу з приводу сутності цього закону, в філософській літературі залишились різні тлумачення.

У філософському розумінні основні закони діалектики виступають як основні фундаментальні принципи усвідомлення об'єктивної дійсності.

 Такі поняття, як зв'язок, взаємодія, відношення, кількість, якість, властивість, міра, стрибок, відмінність, суперечність, протилежність, антагонізм, заперечення тощо - у діалектиці мають статус категорій.

У категоріях діалектики знаходять відображення найбільш загальні суттєві ознаки, зв'язки, властивості, відношення речей, що мають місце в об'єктивній дійсності. Ці загальні ознаки виділяються людьми в процесі пізнання, їхньої предметно-практичної діяльності.

Основні категорії діалектики є: буття, матерія, рух, розвиток, простір, час, суперечність, антагонізм, кількість, якість, міра, стрибок, заперечення, становлення, одиничне і загальне, причина і наслідок, форма і зміст, необхідність і випадковість, можливість і дійсність, частина і ціле, система, структура, елемент і т.п. Категорії діалектики - універсальні логічні форми мислення, в них сконцентровано досвід і предметно-практичну діяльність багатьох поколінь людського суспільства.

Без понять і категорій, в котрих знаходять своє відображення і матеріалізацію результати пізнання, саме пізнання було б неможливим. Особливостями категорій діалектики є: об'єктивність, всезагальність, зв'язок з практикою, історичність, рухливість.

Якщо розглядати поняття "діалектика" в історико-філософському аспекті, то:

          1) в античній філософії "діалектика" означала мистецтво суперечки, суб'єктивне вміння вести полеміку;(Гераклід, Сократ) Гераклід – мінливість буття, Світ як невпинне становлення буття, буття – це єдність і боротьба протилежностей. Сократ розумів під Д. Суперечку, вході якої відшукують істину.

          2) "діалектика" - стиль мислення, який характеризується гнучкістю, компромісністю;

          3) антиномії Канта –Світ безконечний в часі

1)    діалектика - це теорія розвитку "абсолютної ідеї", "абсолютного духу" (у Гегеля);

2)    діалектика - це вчення про зв'язки, що мають місце в об'єктиному світі;

3)    Закони діалектики , яким надав статус Енгельс, боротьба протилежностей

4)    діалектика - це теорія не лише  "абсолютної ідеї" або "абсолютного духу", як у Гегеля, а й розвитку матеріального світу, як у Маркса, яка враховує різнобічність речей, їх взаємодію, суперечності, рухливість, переходи, тощо;

5)    діалектика - наука про найбільш загальні закони природи, суспільства і пізнання;

6)    діалектика - це логіка, логічне вчення про закони і форми відображення у мисленні розвитку і об'єктивного світу, процесу пізнання істини;

7)    діалектика - теорія пізнання, яка враховує  його складність і суперечливість, зв'язки суб'єктивного і об'єктивного в істині, єдність абсолютного і відносного, використовуючи в цьому процесі основні закони, категорії і принципи діалектики, їхні гносеологічні аспекти;

8)    діалектика - це узагальнений метод. методологія наукового пізнання.

Найважливішими вимірами діалектики вважають діалектику як теорію розвитку, як логіку, як теорію пізнання.

Діалектика:

          1) як загальна теорія розвитку дає ключ до розуміння його сутності, відображає реальні процеси у природі, суспільстві і мисленні, такими, якими вони є в дійсності;

          2) орієнтує на конкретне багатостороннє вивчення об'єктивних процесів, дає змогу знаходити нові грані речей;

          3) закони діалектики є одночасно й законами, категоріями і принципами самої теорії пізнання;

1)    діалектика є логікою узагальнення світу;

2)    закони діалектики і пізнання не можуть бути різними. Вони є однаковими, тотожними і відображають лише різні аспекти діалектики: онтологічний, логічний і гносеологічний;

3)    оскільки не всі філософські течії, школи визнають діалектику, вона вимагає подальшого осмислення і дослідження.

Для інформації: Якщо розглядати діалектику як теорію розвитку. то її антиподами є метафізика (вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принципи і начала буття (існування світу)), "негативна діалектика" (концепція, яка виходить з абсолютизації заперечення, всезагальної руйнації всього сутнього, тотального критицизму, відкидання будь-якої позитивності, самозаперечення); якщо розглядати як логіку, то її антиподами є софістика (грунтується на неправильномувиборі вихідних положень, на абсолютизації того чи іншого визначення, на змішуванні суттєвого і несуттєвим на хибних доведення (софізмах)) і еклектика (алогічна концепція, яка грунтується на свавільному виборі координат, на випадковому поєднанні різних сторін речей, образно кажучи, "мішанина"). Якщо ж розглядати діалектику як теорію пізнання, то її альтернативами вважають догматизм (абстрактний спосіб розгляду теоретичних і практичних проблем, коли при вирішенні їх не враховуються ні обставини місця, ні обставини часу, перебільшує значення абсолютної істини, ігноруючи момент її конкретності) і релятивізм (перебільшення значення відносної істини, відкидаючи момент її абсолютності).

Творці марксизму використовують матеріалістичні ідеї античної філософії, епохи Відродження, Нового часу і Фейєрбаха, але йдуть значно далі. Таким чином, матеріалізм стає діалектичним, а діалектика - матеріалістичною. Таке поєднання дало свої позитивні результати. В рамках конкретної філософської концепції виникла можливість застосувати діалектику при аналізі не лише свідомості (як у Гегеля), а й природи, економічних, соціальних, політичних та інших процесів, що відбуваються в суспільстві, процесу пізнання. Роздуми з приводу діалектики у найбільш сконцентрованому вигляді знайшли втілення у праці В.І.Леніна “Філософські зошити”. Згідно з його вченням, діалектика виявляється у двох формах: об’єктивній і суб’єктивній. Під об’єктивною діалектикою розуміється розвиток дійсності, навколишнього світу в тому вигляді, як він відбувається сам по собі, незалежно від впливу людей, тобто об’єктивно. Суб’єктивна діалектика - це відображення, відтворення реального процесу розвитку (об’єктивної діалектики) в свідомості людей. Матерія - одне з центральних понять марсиської філософії. В своїй основній філософській праці “Матеріалізм і емпіріокритицизм” (1908 р.) Ленін робить ряд принципових висновків гносеологічного характеру. Обгрунтовує ідею, що в основі матерії лежить така властивість, як відображення. Відображення - це атрибут матерії, одна з її найзагальніших характеристик. Залежно від рівня організації, розвитку матеріальних систем змінюється і його специфіка. У найзагальнішому випадку можна розрізняти відображення на рівні неживої, живої природи і на рівні свідомості, суспільства.

Показов:15573
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Внешняя маркетинговая среда аптечной организации
Внешняя маркетинговая среда аптечной организации

Добавить в Корзину 20.00 грн.
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Внешняя маркетинговая среда аптечной организации………………………………………3 2. Правовые ...
Отзывы
Перейти
Розвиток школи і освіти в Галицько-Волинському князівстві
дуже хороший реферат у мене вийшов дякую ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua